GYENGÉNLÁTÓKNAK

CIVIL SZERVEZETEK

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület

ASZ: 18680023-1-13


Az Egyesület működését és programjait támogatja:

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy Lórév község, valamint a tagság által meghatározott működési területen elősegítse a szerb nemzetiség művelődési, hagyományápolási feladatainak ellátását, továbbá elősegítse azok megvalósítását, megszervezetését.

Az Egyesület célja a magyarországi szerb nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, őrzése, ápolása, továbbörökítése, a szerb nemzetiségi szokásokat felelevenítő kulturális programok szervezése, és ezek által a magyarországi szerbség identitásának erősítése, a nemzetiség lét mind teljesebb megélésének segítése, melyek megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Az elsősorban szerbek lakta településeken a nemzetiségi hagyományok megőrzése érdekében szervezi a különböző művelődési programokat.
 • A szerb nemzetiségi hagyományok, szokások fennmaradása érdekében feltárja azokat, és írásban rögzíti azok szövegét, koreográfiáját, fellelési helyét.
 • Az idősek körében kutatásokat folytat annak érdekében, hogy a már feledésbe merült szerb nemzetiségi hagyományokat, szokásokat ismét feltárják, ezek történetét feldolgozzák, leírják, újbóli megteremtésének feltételeit elősegítik, azokat szervezik.
 • A szerb nemzetiségiek lakta településeken megteremtik a feltételeit a nemzetiségi irodalom emlékei összegyűjtésének, megőrzésének érdekében.
 • Szorgalmazza az érintett településeken a szerb nemzetiségi önszerveződő közösségek létrejöttét, folyamatos működését.
 • Támogatja a szerb nemzetiségi önkormányzatok munkáját, összehangolja azok tevékenységét a nemzetiségi kultúra értékeinek feltárása, megőrzése, ápolása érdekében.
 • Programokat szervez a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a különböző társadalmi és civil szervezetek tagjai részére a szerb nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében.
 • Különböző kiadványokat készíttet, jelentet meg a kultúra, a közművelődés területén, amelyek elsősorban a nemzetiségi kérdéssel foglalkoznak.
 • Kapcsolatot tart – és a különböző települések, nemzetiségi önkormányzatok, önszerveződő közösségek anyaországgal való kapcsolatának elősegítése érdekében – a külhoni állami, önkormányzati, kulturális, művelődési szervekkel, szervezetekkel.
 • Az ifjúság körében felvilágosító, oktató, szervező munkát végez a kultúra, közművelődés és a nemzetiségi hagyományok, szokások megismertetése, betanítása érdekében.
 • Gyűjti a tárgyi emlékeket, védi az épületeket, segít ennek megszervezésében.
 • Az Egyesület anyagi lehetőségeivel, különböző pályázati támogatások segítségével gondoskodik a szerb nemzetiségi értékek megőrzése, a kultúra, a közművelődés fejlesztésének elősegítése érdekében.
 • Ellátja a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek, társadalmi szervezetek érdekképviseletét.


Az Egyesület működése adományok, pályázatok, illetőleg különböző állami és egyéb támogatok útján biztosított.

Az Egyesület támogatói az alábbiak:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Szerb Köztársaság Külügyminisztérium Diaszpóra és Régióban Élő Szerbek Főosztálya
 • Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ
 • Lórév Község Önkormányzata
 • Szerb Önkormányzat Lórév
 • Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete


Régi Szerb Mesterségek tábor 2018 NEMZ-TAB-18-02402018-ben immár negyedik alkalommal került megrendezésre a régi szerb mesterségeket bemutató gyermektábor. Az előző táborok sikerének köszönhetően az idei évben, a várakozásoknak megfelelően, több érdeklődő jelentkezett. A tábor munkájában 45 gyermek vett részt.

Öt munkacsoportban, kalligráfia, szövés-fonás, kézi varrás, ikonfestészet, mozaik készítés folyt a munka. Az elsajátítható szakmai anyag komplex módon kapcsolódik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, de egyben szerves részét képezik a szerb népi kultúrának is. A munka magas szakmai színvonalát egyrészt szerbiai vendégeink, másrészt nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai pedagógusain biztosították.

Név szerint emelnénk ki a munkacsoportok vezetőit, a szövés-fonás és a kézi varrás munkacsoportokat Biljana Maksimović és Rada Borovčanin vezette. Mindketten a Tršićen működő „Vuk Karadžić” Népművészeti Egyesület alkotói. A kalligráfia, ikonfestés és mozaik készítési munkákat a belgrádi Vesna Stanisavljević ikonfestő és Maja Vujašin restaurátor vezette.

A tábor teljes ideje alatt a munkanyelv szerb, így a tanulók az anyaországból érkező mesteremberekkel, oktatókkal gyakorolhatták az élő mindennapi nyelvet is. A gyakorlati és elméleti foglalkozásokon a gyermekek elsajátították a bemutatásra kerülő mesterségek szakkifejezéseit, melyek mára már sajnos kikoptak a mindennapi nyelvhasználatból. A tábor alkalmas a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítására. Természetesen a kiscsoportos foglalkozások erre lehetőséget is nyújtanak. Mivel a gyakorlati szakemberek mellett elismert néprajzkutatók is foglalkoztak a gyermekekkel, így a bemutatásra kerülő szakmai anyag nemcsak szakmailag tükrözi hűen a szerb népi kultúrát és annak legszebb hagyományait, de illeszkedik a népismeret órákon tanultakhoz is. A gyakorlat, a kipróbálás, a saját kezű készítés lehetősége felkelti a gyermekek érdeklődését, mélyíti ismereteiket. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednének a szerbiai népművészettel, de alkalmuk volt a hazai szerb népművészetbe való betekintésre is, megismerve a közös gyökereket, az eltéréseket. Ismeret szerezhető a magyar kultúra hatásáról az itt élő szerb populáció tárgyi kultúrájára. Mivel a tábort elsősorban az általános iskolai korosztály számára terveztük, természetesen időt és gondot fordítottunk a szabadidős tevékenységre is, azt úgy irányítva, hogy a résztvevők megismerjék a házigazda település szépségét, hagyományait.A legfőbb célkitűzések egyike, a szerb nemzetiséghez tartozó gyerekek egymás közötti kapcsolatainak ápolása, a szerb népi mesterségek megismertetése, mely által biztosítani lehet a felnövekvő generációban az identitástudat erősítését. A felnövekvő generáció tagjainak bekapcsolása az egyesület fő profilját alkotó hagyományőrzésbe kiemelt feladatunk. Fontosnak tartjuk a gyermekek körében a szerb identitáshoz szorosan kötődő kapcsolatok fenntartását, azok szorosabbra fűzését. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közös vallás és nyelv. A rendezvény szervezője különös hangsúlyt fektet a szerb kultúra, identitás és hagyományok ápolására, amely e kisszámú nemzetiség fennmaradása érdekében nélkülözhetetlen. A kulturális hagyományok őrzése, a nyelv ápolása a közösség fontos feladata. Az ifjúsági tábor megrendezésében a hagyományőrző egyesület tagjain kívül tevékenyen részt vesznek és mentor képzésben részesülnek az egyesület tagjai is.

A tábor napi programja:

 • 08.00-09.00 óra reggeli
 • 09.00-12.30 óra népi mesterségek bemutatása, kézműves foglalkozás, a tanultak gyakorlatban történő kipróbálása
 • 12.30-14.00 óra ebéd
 • 14.00-17.00 óra a délelőtti foglalkozások folytatása
 • 17.00- órától szabadidős foglalkozás, vacsora.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatásban résztvevő korosztály főként a felső tagozatos iskolai korcsoport, ezért szabadidős programként egyrészről kulturális programokat ( múzeum, templom, látogatás), valamint sporteseményeket szervezünk ( futball torna, futó verseny, játékos sorversenyek) valamint strandolást tervezünk.

A táborban, és valamennyi, a táborról szóló tudósításban (Srpske nedeljne novine, Magyar Rádió, MTV Srpski ekran, RTS,) feltüntettük, illetve felsoroltuk a támogatók névsorát. Megköszönve támogatásukat, melyet ezúton is megteszünk.

A Pályázat fő támogatója:Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pályázati támogatás összege:2.100.000 Ft.

2018 - Pályázói azonosító: NEMZ-CISZ-18-0232

Szakmai beszámoló

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület a Pest Megyei Bíróság 41.Pk.60.432/1997/4. számú végzéssel vette nyilvántartásba. Az egyesület jogi személyiséggel rendelkezik. Az egyesület Lórév község, valamint a tagság által meghatározott régió közművelődési, nemzetiségi hagyományok ápolása feladatainak ellátása, szervezése érdekében tevékenykedő természetes és jogi személyek önkéntes társulása. A kulturális egyesület célja, a szerb hagyományok ápolása, kultúrtörténeti emlékek megőrzése. Az anyaországgal való intenzív kapcsolattartásnak köszönhetően, a településen illetve a Duna mentén élő szerb lakosok identitástudatának erősítése. A szervezet a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerint végzi tevékenységét. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, szakmai feladatát a községi önkormányzattal szorosan együttműködve a mindenkor érvényes jogszabályok keretein belül végzi a helyi adottságok, elvárások, lehetőségek figyelembevételével. A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület gazdálkodását és könyvelését a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Nytv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Nytv.) előírásait figyelembe véve készíti el. Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközöket elsősorban önkormányzati támogatások pályázati úton elnyert támogatások, különböző gazdálkodószervezetek és más jogi személyek, illetve vállalkozók által nyújtott támogatások, az egyesület által szervezett rendezvények bevételei, az állami költségvetésből különböző jogcímeken elnyerhető támogatások biztosítják. Az Egyesület anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, arra a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai az irányadók. A gazdálkodás éves költségvetés alapján történik. Az elnökség minden év január 31-ig elkészíti a tárgyévi költségvetését.

A NEMZ-CISZ-18-0232 pályázatra elszámolt költségek

Az Egyesület működésével kapcsolatban éves bérleti szerződés alapján egy irodahelyiség használatának díja (éves bérleti díj 450.000 Ft). Megbízási szerződés alapján munkánkat pályázati tanácsadással (pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások összeállítása, benyújtása az illetékes szervekhez), üzletviteli tanácsadással (elnyert pályázathoz kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenység elvégzése) külső tanácsadó segítette.

2018 évi kifizetett működési kiadások:

Irodahelyiség bérleti díj 450.000 Ft
Adminisztratív szolgáltatás 508.000 Ft
Pályázati tanácsadás, PR kommunikáció 889.000 Ft
Megbízási díj, járulék 653.000 Ft
Összesen 2.500.000 Ft

A következőkben ismertetjük a 2018.év főbb eseményeit melyek megrendezése és lebonyolítása egyesületünkhöz kapcsolódik. Az alább felsorolt rendezvények mellett a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület tartja fenn a Lórévi Szerb Tájházat, valamint működteti a „Lovra” Szerb Tánccsoportot is.

Főbb rendezvények

2018.január Szerb Karácsony és szerb szilveszter

A nemzeti kisebbségi közösségek nyelvének megtartásában, identitásában a hagyományos népi kultúrának meghatározó szerepe van. Ez a felismerés a magyarországi szerbek körében hangsúlyozottan igaz. Az ortodox görögkeleti vallás törvényei ma is élnek a szerb nép körében, a görögkeleti vallás jellegzetessége a sok kisebb-nagyobb ünnep, amelyekhez fűződő hagyományokat ma is őrzik. Lórév szerb község lakossága intenzíven éli népi hagyományai, a görögkeleti vallás jellegzetessége a sok kisebb-nagyobb ünnep, és az ezekhez kapcsolódó hagyományokat ápolják. Habár ezen szokások legfőbb színtere a család és az otthon az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül ezen ünnepek közös ünneplése is. Közel egy évtizede január hetedikén a szerb karácsony első napján közösen ünnepelünk. Az ünnepi műsor most is az egyesületünk által fenntartott gyermek tánccsoport programjára épült. A gyerekek betlehemes játéka után az immár három korcsoporttal működő gyermek tánccsoport műsora következett. Programjukon a magyarországi valamint szerbiai dalok és táncok szerepelnek. Az ünnepi műsor után az est természetesen a hagyományos szerb bállal folytatódott.

A Julianus és a Gergely naptár eltéréséből adódóan a szerb ortodox egyház január 14. ünnepli az egyházi új év kezdetét. Évszázados hagyomány, hogy előtte zenével és mulatsággal búcsúztatják az ó évet január 13-án, mely rendezvény lebonyolításában is egyesületünk nagy szerepet vállalt. A szerb Karácsonyi ünnep és Szerb Szilveszter rendezvény elismert és várt a magyarországi szerbség körében.

Legfőbb célja a szerb nemzetiséghez tartozók kapcsolatainak ápolása, fenntartása és új kapcsolatok kiépítése. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közös vallás és nyelv. Továbbá a rendezvény fontos szerepet játszik a szerb kultúra, identitás és hagyományok ápolásában, amely e kis számú nemzetiség fennmaradása véget nélkülözhetetlen. A kulturális hagyományok őrzése, a nyelv ápolása a közösség fontos feladata.

2018.május 22. Lórév Szerb Templom búcsú ünnepség

Egy falu történetének, de jelenének is meghatározó színtere a település temploma. Így nem csoda, hogy a közösség életében fontos dátum a templom védőszentjének ünnepe, a falu búcsúja. Lórév település szerb lakossága abban a sajátos helyzetben van, hogy egyrészt megünnepli a helyi templom búcsúját május 22-én (2014. májusában ünnepelték a lórévi szerbek a község ortodox temploma újraszentelésének 300-ik évfordulóját.) E mellett a XIX. században átvették a megfogyatkozó ráckevei szerbektől a Nagyboldogasszonynak szentel kolostortemplom búcsújának ünnepét is (augusztus 28.)

A település lakói a templom védőszentjéről minden évben megemlékeznek, május 22. Szent Miklós ereklyéinek átvitele. E nap körül megrendezésre kerülő lórévi templom búcsúja alkalmából elengedhetetlen ünnepi szentmise mellett az idei esztendőben különböző rendezvények is gazdagították a programot. Az ünnepi program főszervezője a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület mellett a szervezésben aktívan közreműködött a helyi szerb önkormányzat is. A műsorok technikai lebonyolítását, illetve az abban való aktív közreműködést a Magyarországi Szerb Színház művészei, technikusai látták el, de közreműködtek szerbiai vendégek is. E programot is az EMET pályázati támogatása révén valósítottuk meg. Arról szintén beszámoltunk a támogató szervezet felé.

2018. július 28 Lórév Falunap, Dunai Fesztivál

Az idei évben immár 18. alkalommal került megrendezésre a Dunai Fesztivál és Falunap. A program családi nap keretében nyújt kulturált kikapcsolódásra lehetőséget. Különböző kézműves és sportolási lehetőségek gazdagítják a programot. Kézműves foglalkozás, arcfestés, sétalovaglás, akadálypálya, ugráló vár, különböző ügyességi versenyek adtak erre lehetőséget. A legügyesebbek jutalomban is részesültek. A felnőttek a hagyományos főzőversenyen és futballmérkőzéseken ügyeskedtek. A nap nemzetiségi jellegét elsősorban a színpadi produkciók adták. Először a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület gyermektáncosai mutatták be műsorukat, ezt követően a SELO Zenekar színpadi produkciójára került sor, majd az ELLENIZMOSZ Tánccsoport dél-görögörszági táncokkal szerepelt. Anyaországi vendégeink, a PAJA ZARIC Néptáncegyüttes táncaikkal, énekeikkel, zenekari blokkal kápráztatta el a nézőket. Az esti szerb táncházhoz a SELO Zenekar szolgáltatta a zenét. A program nyelve szerb volt.

2018 július 1-8.” Régi szerb mesterségek” Nemzetiségi ifjúsági tábor

2018-ban egyesületünk egyik legfőbb programjaként immár negyedízben került megrendezésre a régi szerb mesterségeket bemutató gyermektábor. Az előző táborok sikerének köszönhetően az idei évben, a várakozásoknak megfelelően, több érdeklődő jelentkezett. A tábor munkájában 45 gyermek vett részt. Öt munkacsoportban, kalligráfia, szövés-fonás, kézi varrás, ikonfestészet, mozaik készítés folyt a munka. Az elsajátítható szakmai anyag komplex módon kapcsolódik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, de egyben szerves részét képezik a szerb népi kultúrának is. A munka magas szakmai színvonalát egyrészt szerbiai vendégeink, másrészt nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai pedagógusain biztosították. Név szerint emelnénk ki a munkacsoportok vezetőit, a szövés-fonás és a kézi varrás munkacsoportokat Biljana Maksimović és Rada Borovčanin vezette. Mindketten a Tršićen működő „Vuk Karadžić” Népművészeti Egyesület alkotói. A kalligráfia, ikonfestés és mozaik készítési munkákat a belgrádi Vesna Stanisavljević ikonfestő és Maja Vujašin restaurátor vezette. A tábor teljes ideje alatt a munkanyelv szerb, így a tanulók az anyaországból érkező mesteremberekkel, oktatókkal gyakorolhatták az élő mindennapi nyelvet is. A gyakorlati és elméleti foglalkozásokon a gyermekek elsajátították a bemutatásra kerülő mesterségek szakkifejezéseit, melyek mára már sajnos kikoptak a mindennapi nyelvhasználatból. A tábor alkalmas a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítására. A tábor megszervezését is az EMET támogatása tette lehetővé, a tevékenységről beszámolót nyújtottunk be.

2018 augusztus 28-29. Lórév Szerb Napok, Lórévi búcsú

Idén is, mint eddig minden évben, megtartottuk a „nagy búcsút”. A lórévi Szerb Búcsú méltó megünneplése immár két évszázados múltra tekint vissza. Augusztus 28-29-e a ráckevei Nagyboldogasszony Ortodox Templom búcsúja. Az ünnepi szentmise 28-án Ráckevén van, de mivel az ottani szerbek száma egyre csökken, ezért a lóréviek „átvették” az ünneplés további részét. Hagyományainkhoz hűen 28-án a vecsernyét már Lóréven tartják. Az egyházi rész befejezésével az ünnep a helyi közösségi színtéren folytatódik, mely egyben a Magyarországi Szerb Színház székhelye is. Így természetes, hogy a program is elsősorban a színház művészeivel, illetve vendégeikkel zajlik. Az idei évben az est vendége a szerbiai Gravia Együttes volt, akik fergeteges műsorukkal szórakoztatták a közönséget. Ez a népszerű program ismét idevonzotta a környező települések érdeklődőit, valamint a lórévről elszármazottakat is.

2018. augusztus 28-szeptember 1.Színházi Fesztivál

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület két évtizede rendezi meg a Magyarországi Szerb Színházzal közösen a Színházi és Kulturális Napok című nagy sikerű rendezvényt. Ezen programsorozat magába foglalja a különböző színielőadások bemutatását, kiállítások megnyitását, koncertek és szórakoztató jellegű programok megvalósítását. A rendezvény közkedvelt esemény, telt házas előadásokkal, ami annak köszönhető, hogy a szervezők folyamatosan biztosítják a magas művészi színvonalat. A házigazda Magyarországi Szerb Színház művészei mellett, fellépnek a hazai és a szerbiai színházi világ legismertebb művészei. A teljesség igénye nélkül magyar részről Mikó István, Benkő Péter, Eperjes Károly, Cseke Péter, Bánfi András, Csongrády Kata, Pásztor Erzsi, Kútvölgyi Erzsébet, szerb részről Mima Karazic, Míra Banyac, Milan Mihailovic, Lengyel Gábor. A fesztiválon megfordultak már Magyarországon lévő más nemzetiségi színházak is, például Malko Theatro Hlvatsko Kazaliste. A rendezvény kiváló alkalmat teremt a nemzetiségi kulturális értékek széles körben való megismertetésére. Az idei évben a szerb nyelvű darabok mellett egy magyar nyelvű előadás is helyett kapott a fesztiválon. A 2018 . évi rendezvény a községben augusztus 28. és szeptember 1.napjai között került megrendezésre. A programsorozat különböző folklór, hagyományápoló, valamint színművészeti részekből áll. Az idei rendezvényen a Magyarországi Szerb Színház mellett, felléptek a Turay Ida Színház művészei. A színházi és koncert programok mellett az alkotóművészet is teret kapott a rendezvényen. Természetesen a rendezvény fő hangsúlya a házigazda, vagyis a Magyarországi Szerb Színház premier előadása volt, bemutatásra került a Magyarországi Szerb Színház és a Cinka Panna Cigány Színház koprodukciója: „Pólika” – Kovács Apollóniára emlékezve.

Programok:

2018. augusztus 28.
Dalest

2018.augusztus 29.
Lórévi Színház és Kulturális Napok 20 éve – kiállítása megnyitó
Jónás könyve a Magyarországi Szerb Színház művészeinek előadásában

2018. augusztus 30.
A Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata és a Magyarországi Szerb Színház és az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház koprodukciója: „Levesben”

2018. augusztus 31.
A Magyarországi Szerb Színház és a Cinka Panna Cigány Színház koprodukciója „Pólika” – Kovács Apollónia cigány sorsdráma – Zenés vándorlás

2018. szeptember 1.
A Magyarországi Szerb Színház produkciója: Naszreddin Hodzsa

A Pályázat fő támogatója:
„Régi szerb mesterségek” Gyermektábor - NEMZ-TAB-19-0062

Szakmai beszámoló

2019-ben ötödízben került megrendezésre a régi szerb mesterségeket bemutató gyermektábor. Az első, hagyományteremtő tábor sikerének köszönhetően az idei évben, a várakozásoknak megfelelően, több érdeklődő jelentkezett. A tábor munkáját 59 gyermekkel kezdte meg, ami még a tervezett létszámot (45 fő) is meghaladta.

A tábor teljes ideje alatt a munkanyelv szerb, így a tanulók az anyaországból érkező mesteremberekkel, oktatókkal gyakorolhatták az élő mindennapi nyelvet is. A gyakorlati és elméleti foglalkozásokon a gyermekek elsajátították a bemutatásra kerülő mesterségek szakkifejezéseit, melyek mára már sajnos kikoptak a mindennapi nyelvhasználatból. A tábor alkalmas a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a legalapvetőbb szakmai fogások elsajátítására. Természetesen a kiscsoportos foglalkozások erre lehetőséget is nyújtanak. Mivel a gyakorlati szakemberek mellett elismert néprajzkutatók is foglalkoztak a gyermekekkel, így a bemutatásra kerülő szakmai anyag nemcsak szakmailag tükrözi hűen a szerb népi kultúrát és annak legszebb hagyományait, de illeszkedik a népismeret órákon tanultakhoz is. A gyakorlat, a kipróbálás, a saját kezű készítés lehetősége felkelti a gyermekek érdeklődését, mélyíti ismereteiket. A táborban folyó munkát folyamatosan rögzítjük, a képanyag szemléltetésül szolgálhat az iskolai népismeret oktatása során. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednének a szerbiai népművészettel, de alkalmuk volt a hazai szerb népművészetbe való betekintésre is, megismerve a közös gyökereket, az eltéréseket. Ismeret szerezhető a magyar kultúra hatásáról az itt élő szerb populáció tárgyi kultúrájára. A legjobb munkák egy virtuális kiállítás keretén belül a világhálón, Lórév község honlapján, bemutatásra kerültek, mely által a széles nyilvánosság számára is megismerhetővé váltak.

Mivel a tábort elsősorban az általános iskolai korosztály számára terveztük, természetesen időt és gondot fordítottunk a szabadidős tevékenységre is, azt úgy irányítva, hogy a résztvevők megismerjék a házigazda település szépségét, hagyományait.

A legfőbb célkitűzések egyike, a szerb nemzetiséghez tartozó gyerekek egymás közötti kapcsolatainak ápolása, a szerb népi mesterségek megismertetése, mely által biztosítani lehet a felnövekvő generációban az identitástudat erősítését. A felnövekvő generáció tagjainak bekapcsolása az egyesület fő profilját alkotó hagyományőrzésbe kiemelt feladatunk. Fontosnak tartjuk a gyermekek körében a szerb identitáshoz szorosan kötődő kapcsolatok fenntartását, azok szorosabbra fűzését. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a közös vallás és nyelv. A rendezvény szervezője különös hangsúlyt fektet a szerb kultúra, identitás és hagyományok ápolására, amely e kis számú nemzetiség fennmaradása érdekében nélkülözhetetlen. A kulturális hagyományok őrzése, a nyelv ápolása a közösség fontos feladata. Az ifjúsági tábor megrendezésében a hagyományőrző egyesület tagjain kívül tevékenyen részt vesznek és mentor képzésben részesülnek az egyesület tagjai, akik majdan a táborban tanult ismereteket felhasználva, az azt követő időszakban a népművészeti kört alkotva folytathatják a hagyományőrző munkát.

A táborban öt munkacsoportban, kalligráfia, szövés-fonás, kézi varrás, ikonfestészet, mozaik készítés folyt a munka. Az elsajátítható szakmai anyag komplex módon kapcsolódik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, de egyben szerves részét képezik a szerb népi kultúrának is. A munka magas szakmai színvonalát egyrészt szerbiai vendégeink, másrészt nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai pedagógusain biztosították.

Név szerint emelnénk ki a munkacsoportok vezetőit, a szövés-fonás és a kézi varrás munkacsoportokat Biljana Maksimovic és Rada Borovcanin vezette. Mindketten a Trsicen működő „Vuk Karadzic” Népművészeti Egyesület alkotói. A kalligráfia, ikonfestés és mozaik készítési munkákat a belgrádi Vesna Stanisavljevic ikonfestő és Maja Vujasin retaurátor vezette.

A tábor napi programja:

 • 07.30-09.00 óra reggeli
 • 09.00-12.30 óra népi mesterségek bemutatása, kézműves foglalkozás, a tanultak gyakorlatban történő kipróbálása
 • 12.30-14.00 óra ebéd
 • 14.00-17.00 óra a délelőtti foglalkozások folytatása
 • 17.00- órától szabadidős foglalkozás, vacsora.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatásban résztvevő korosztály főként általános iskolai korcsoport, ezért szabadidős programként egyrészről kulturális programokat ( múzeum, templom, könyvtár látogatás), valamint sport eseményeket szervezünk ( futball torna, futó verseny, játékos sorversenyek) valamint strandolást tervezünk.

A tábor területén és valamennyi, (Srske nedeljne novine, Magyar Rádió, MTV Srpski ekran, RTS, a táborról szóló tudósítás alkalmából feltüntettük, illetve felsoroltuk a támogatók névsorát. Megköszönve támogatásukat, melyet ezúton is megteszünk.

A Pályázat fő támogatója:
Színházi Fesztivál Lórév 2019 - NEMZ-KUL-19-0356Színházi Fesztivál Lórév 2019
Színházi Fesztivál Lórév 2019 Színházi Fesztivál Lórév 2019

Pályázati támogatás összege:1. 200.000 Ft.

A Pályázat fő támogatója:
KÖZÖSSÉGI TÉR FELÚJÍTÁS - NEMZ-BER-20-0136PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS: 1.990.000 Ft

NEMZETISÉGI CÉLÚ BERUHÁZÁSI FELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA


LÓRÉV KÖZSÉGBEN A DÓZSA GYÖRGY UTCA FELÚJÍTÁSA 2020PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS: 23 642 510 Ft

Befejezés dátuma: 2020. december 9.


Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület - SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2020

Pályázói azonosító: NEMZ-CISZ-20-0177

A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület a Pest Megyei Bíróság 41.Pk.60.432/1997/4. számú végzéssel vette nyilvántartásba. Az egyesület jogi személyiséggel rendelkezik. Az egyesület Lórév község, valamint a tagság által meghatározott régió közművelődési, nemzetiségi hagyományok ápolása feladatainak ellátása, szervezése érdekében tevékenykedő természetes és jogi személyek önkéntes társulása. A kulturális egyesület célja, a szerb hagyományok ápolása, kultúrtörténeti emlékek megőrzése. Az anyaországgal való intenzív kapcsolattartásnak köszönhetően, a településen illetve a Duna mentén élő szerb lakosok identitástudatának erősítése. A szervezet a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerint végzi tevékenységét. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, szakmai feladatát a községi önkormányzattal szorosan együttműködve a mindenkor érvényes jogszabályok keretein belül végzi a helyi adottságok, elvárások, lehetőségek figyelembevételével. A Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület gazdálkodását és könyvelését a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Nytv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Nytv.) előírásait figyelembe véve készíti el. Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközöket elsősorban önkormányzati támogatások pályázati úton elnyert támogatások, különböző gazdálkodószervezetek és más jogi személyek, illetve vállalkozók által nyújtott támogatások, az egyesület által szervezett rendezvények bevételei, az állami költségvetésből különböző jogcímeken elnyerhető támogatások biztosítják. Az Egyesület anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, arra a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai az irányadók. A gazdálkodás éves költségvetés alapján történik. Az elnökség minden év január 31-ig elkészíti a tárgyévi költségvetését.

A NEMZ-CISZ-20-00177 pályázatra elszámolt költségek

Az Egyesület működésével kapcsolatban éves bérleti szerződés alapján egy irodahelyiség használatának díja (éves bérleti díj 600.000 Ft), 2309 Lórév Dózsa György u. 79. bérleti díj 500.000 Ft. Megbízási szerződés alapján munkánkat pályázati tanácsadással (pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások összeállítása, benyújtása az illetékes szervekhez), üzletviteli tanácsadással (elnyert pályázathoz kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenység elvégzése) külső tanácsadó segítette.

2020 évi kifizetett működési kiadások:

Irodahelyiség bérleti díj 600.000 Ft
Bérleti díj 500.000 Ft
Hajtó és kenőanyag besz, gépkocsi biztosítási dij 169.660 Ft
Megbízási díj, járulék 822.500 Ft
Népviseleti ruha beszerzése 1.507.840 Ft
Összesen 3.600.000 Ft

Az Egyesület 2015. évi működése a Szerb Köztársaság költségvetési támogatása mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 700.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-15-0192).

Az Egyesület 2016. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.600.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-16-0147).

Az Egyesület 2017. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 1.896.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-17-0168).

Az Egyesület 2018. évi működése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított 2.500.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-18-0232).

Az Egyesület 2019. évi működése a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.által folyósított 4.380.000 forintos támogatás útján volt köszönhető (támogatási szerződés száma: NEMZ-CISZ-19-0088).

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület – Lórév
Alapszabálya

PROGRAMOKSZERB ISKOLA 260 ÉVES ÉVFORDULÓ ÜNNEPSÉG

Lórév, 2016. november 25.

Szervező:
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális egyesület
Lórév, Dundity u. 17.
A programot támogatta:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-16-0640
Támogatás összege: 400 000 Ft

GYERMEKTÁBOR 2016 - „Régi szerb mesterségek” – gyermektábor

Lórév, 2016. július 10-17.

Камп „Стари српски занати“ Ловра, 17-10. ју 2016.

Szervező:
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális egyesület
Lórév, Dundity u. 17.
A programot támogatta:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Szerbia Kormánya Kulturális Minisztériuma

GYERMEKTÁBOR 2017 - „Régi szerb mesterségek” – gyermektábor

Lórév, 2017. július 2-8.

Камп „Стари српски занати“ Ловра, 8-2. ју 2017.

Szervező: 
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális egyesület
Lórév, Dundity u. 17. 
A programot támogatta: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Szerbia Kormánya Kulturális Minisztériuma