Közlemények
»

Hírdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette a 103, 106, 107 és 108 hrsz részterületen történő Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása c. terv egyeztetési tervdokumentációját.

A tervdokumentáció a 314/2012. Kormányrendelet 42.§ ún. tárgyalásos eljárás szerint kerül megküldésre – a Partnerségi egyeztetést és lakossági fórumot követően – az állami főépítész részére, aki az államigazgatási egyeztető szervekkel az egyeztetési eljárást egyeztető tárgyalás keretében folytatja le.

A tervdokumentációt Lórév Község Önkormányzatának 9/2019. (X. 15.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.lorev.hu honlapon.)

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje 15 nap: 2019. 11. 13. – 2019. 11. 28.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Lórévi Ügyfélszolgálatának (Községháza) helyiségében lévő hirdetőtáblán, illetve digitális formátumban ITT.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez kizárólag e tervmódosítással kapcsolatban 2019. 11. 13-án, 10.00 órától a Községháza tanácstermében.
Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 8 napon belül, azaz 11. 21.-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

TERVDOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE